Omgaan met drang en dwang

Voor veel mensen in de nieuw gevormde teams in de wijk is het omgaan met ‘drang en dwang’ een nieuw onderdeel van hun taak. Waar voorheen bijvoorbeeld de mensen van Bureau Jeugdzorg de taak hadden om met gezinnen in gesprek te gaan waar zorgen waren over de kinderen, wordt nu van ieder lid van de wijkteams verwacht dat zij met dit onderwerp om kunnen gaan. Op veler verzoek hebben we dan ook bij Vraagkracht een speciale training samengesteld die de werkers hierop toerust. De training is ook zeer bruikbaar voor bijvoorbeeld leerplichtambtenaren, consulenten Werk en Inkomen of Participatiewet, en voor iedereen die soms eisen moet stellen aan mensen, maar tegelijk graag met hen wil samenwerken om tot een goede oplossing te komen.

In de training bieden we een nieuwe en unieke benadering die het mogelijk maakt om op een manier om te gaan met deze lastige onderwerpen, waarbij helder wordt gecommuniceerd welke zorgen er zijn, maar toch de samenwerking met het gezin en het netwerk intact kan blijven. Bewezen effectieve elementen uit het gedachtengoed over Nieuwe Autoriteit en middelen uit het Geweldloos Verzet worden gecombineerd met het oplossingsgericht werken aan veiligheid, waar Vraagkracht eveneens jarenlange ervaring in heeft. Hiermee heeft Vraagkracht een unieke benadering in huis. In de werkwijze wordt maximaal gebruik gemaakt van de de multi-disciplinaire samenstelling en de mogelijkheden van het wijkteam. Daarnaast wordt het netwerk betrokken (of gebouwd, als dat nodig is). Met iedereen samen wordt een Gezinsplan of een plan van aanpak gemaakt en worden afspraken gemaakt over ieders rol in de borging van het plan.

In-company of open inschrijving

De training kan zowel in-company als via open inschrijving worden georganiseerd, in heel Nederland en Vlaanderen. Het maakt niet uit of deelnemers wel of geen kennis hebben van oplossingsgericht werken of Geweldloos Verzet. Het traject bestaat in het algemeen uit twee dagdelen training, gevolgd door minimaal drie terugkombijeenkomsten. Hierin worden praktijksituaties doorgenomen en worden medewerkers gecoacht in het juist toepassen van de benadering. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de wijze waarop werkers nog een periode een beroep kunnen doen op ad-hoc ondersteuning bij het uitvoeren van het geleerde in acute situaties. Dat kan op  locatie, telefonisch of via een beeldverbinding.

Meer weten?